Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    71541 Seguito da

Navid Mollaee

Tehran, Iran

13 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    71541 Seguito da

Termini di Navid Mollaee

تخفیف

Servizi alle imprese; Marketing

هنگام خرید یک محصول یا خدمت، مشتری ی تواند یک تخفیف (روی قیمت) از فروشنده بگیرد، به گونه ای که خرید برای مشتری ارزان تر خواهد شد در B2B ها، یک فروشنده می تواند به واسطه های فروش ...

پیشبرد فروش

Servizi alle imprese; Marketing

تمام شیوه های ارتباطی با عموم، از قبیل آگهی ها، مسابقات و فروش برای تشویق فروش یک محصول.

سهمیه

Servizi alle imprese; Marketing

حدی برای مقدار واردات یک کالا که در یک دوره خاص زمانی توسط یک کشور بر دیگری تحمیل می شود.