SHANKAR HARI

Chennai, India

The Ultimate inspiration is the deadline

10 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    12008 Seguito da

SHANKAR HARI

Chennai, India

The Ultimate inspiration is the deadline

10 Termini    0 Glossari    2 Sostenitori    12008 Seguito da

Termini di SHANKAR HARI

வரிச்சுருள்

Fisica; Fisica (generale)

உருளைவடிவிலான, நீண்ட சுருள் வடிவில் சுற்றப்பட்ட கம்பிச் சுருள் வரிச்சுருள் எனப்படுகின்றது. இதன் வழியே மின்சாரம் பாயும் போது இது மின்காந்த தன்மையினை அடைகின்றது. ...

நுண்புழை நுழைவு

Fisica; Fisica (generale)

மிக நுண்ணிய துவாரமுடைய ஒரு குழாயில் திரவ மட்டத்தில் ஏற்படும் உயர்வு அல்லது தாழ்வு நுண்புழை நுழைவு எனப்படுகின்றது ...

பரும மீட்சிக் குணகம்

Fisica; Fisica (generale)

ஒரு பொருளின் மீது செங்குத்தாகச் செயல்படும் தகைவுக்கும் அதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பருமதிரிபுக்கும் இடையே உள்ள தகவு பரும மீட்சிக் குணகம் எனப்படுகின்றது ...

Sostenitori(2) Vedi tutti

Seguo(0) Vedi tutti

SHANKAR HARI non segue ancora nessuno.