Home > Blossary: banking glossary
FRENCH . CROATIAN BANKING GLOSSARY

Category:

Company: AAAdomen

2 Terms

Created by: GORDANA

Number of Blossarys: 6

My Terms
Collected Terms

Action à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (Preference share) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu dionicu, a isplata takve dividende ima prednost u odnosu na druge dividende. Vlasnici takvih dionica također imaju prednost pred redovitim dionicama u slučaju likvidacije kompanije, jer se njima najprije isplaćuje dio uloženog kapitala. Za uzvrat, vlasnici povlaštenih dionica nemaju pravo glasa na Generalnoj skupštini dioničara. Udio povlaštenih dionica u ukupnom kapitalu poduzeća ograničen je na 25%.

Domain: Banking; Category: Investment banking

アクションà Dividende Prioritaire(ADP)= Preferencijalne、povlaštene dionice(優先株式)Dionica koja donosiocu / vlasniku daje pravo NA dividendu veću OD dividende isplaćene座redovitu dionicu、isplata takve dividende IMA prednost U odnosu NA druge dividende。 Vlasnici takvih dionica također imaju prednostはredovitim dionicama U slučaju likvidacije kompanije、JER SE njima najprije isplaćuje DIO uloženog kapitalaをpredを。 ZA uzvrat、vlasnici povlaštenih dionica nemaju pravo glasa NA Generalnoj skupštini dioničara。 Udio povlaštenih dionica U ukupnom k​​apitalu poduzeća ograničen JE NA 25%。

Domain: Banking; Category: Investment banking

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine. To uključuje komercijalne banke i banques coopératives et mutualistes (to su banke u kojima su dioničari isključivo njihovi klijenti. „Cooperative je međunarodni izraz, a mutualiste isključivo francuski.) (Kooperativne banke imaju često međunarodnu vlasničku strukturu), te gradske štedionice. Ove potonje su javne kreditne ustanove koje također isplaćuju i socijalnu pomoć, a imaju monopol nad odobravanjem zajmova uz jamstva ili pologe.

Domain: Banking; Category: Investment banking

挽歌JE kreditna ustanova ovlaštena座obavljanje bankarskih poslova。 Jedino SUバンケovlašteneダベッツograničenja primaju OD građana štedne uloge PO viđenjuイリNA泳録kraći OD dvije godine。 komercijalneバンケ私banques協同組合らmutualistes(SUバンケU小島SU dioničari isključivo njihovi klijentiへ。"協調JE međunarodni izraz、mutualiste isključivo fr​​ancuski。)(Kooperativneバンケimaju često međunarodnu vlasničku strukturu)、テgradske štedioniceをuključujeへ。オベpotonje SU javne kreditne ustanoveコジェtakođer isplaćuju私socijalnu pomoć、imajuモノポールNAD odobravanjem zajmova UZ jamstvaイリpologe。

Domain: Banking; Category: Investment banking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys