Home > Blossary: ABCD AWARD
An award given to employees who does exemplary work to encourage them to excel more.

Category:

2 Terms

Created by: vtabora

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

mô tả mì ống đã được nấu chín cho dai nhưng không cứng. Cũng được sử dụng với gạo và đậu.

Domain: Restaurants; Category: Fine dining

Khi bạn đặt hàng một sản phẩm mà không có trong kho nhưng sẽ được chuyển vào một ngày sau đó.

Domain: Restaurants; Category: Fine dining

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Blossarys