Home > Blossary: ABCD AWARD
An award given to employees who does exemplary work to encourage them to excel more.

Category:

1 Term

Created by: vtabora

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

बेक ऑर्डर्ड : जब आप किसी उत्पाद जिसका आदेश देतें हैं वह स्टॉक में नहीं है लेकिन जो बाद की कोई तारीख में भेज दिया जाता है

Domain: Restaurants; Category: Fine dining

Khi bạn đặt hàng một sản phẩm mà không có trong kho nhưng sẽ được chuyển vào một ngày sau đó.

Domain: Restaurants; Category: Fine dining

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys